Kloertext: Wat ass de Sënn vum Liewen, wou fanne mir en?