Aweiung Extensioun CIS Bauschelt mat neiem Pompjeescamion (12.5.23)