Gemeng Sëll - Awéiung vum CIS a vum Gemengenatelier zu Schweebech (8.6.23)