Reouverture vun den Kasematten um Bockfiels (9.6.23)