Virowend vun Nationalfeierdag an der Stad (22.6.23)