Spuetestéch vun der neier Schoul zu Mäerzeg (12.7.23)