20. Editioun - D'Ouverture vum Butschebuerger Buergfest zu Diddeleng (9.9.23)