Skoda Tour de Luxmbourg: Arrivée vun der 1. Etapp (20.9.23)