Éierebeem fir déi Neigewielten am Préizerdaul (28.10.23)