2. Editioun Fright Night zu Hierber an der Scheier (28.10.23)