Op Allerhellegen: Griewerseenung zu Schëtter (1.11.23)