Kloertext: Rout-Gréng an der Oppositioun firwat a wéi? (9.11.23)