Optakt vun de Feierlechkeeten 175 Joer Préizerdauler Musek (12.11.23)