Den 2. Dag vum Wanterfeeling beim Suessemer Schlass (11.11.23)