Den 3. Dag vum Wanterfeeling beim Suessemer Schlass (12.11.23)