Audience de Congé vun de Regierungsmemberen sortant (16.11.23)