Vereedegung vun den neie Regierungsmemberen am Palais (17.11.23) Maison du Grand-Duc