Hierschtconcert vun der Harmonie Municipale Hollerech, Gare, Zéisseng an der Fanfare Royale Grand-Ducale (19.11.23)