Klengdéierenausstellung zu Ettelbréck an der Däichhal (13.1.24)