Cruchten 2.0 sammelt d'Chrëschtbeemercher an (13.1.24)