201. "Promesse solennelle" vun der Lëtzebuerger Arméi (13.1.24)