Premier Bal 2024 - Fotoe vum Steve Müller (3.2.24)