Gedenkfeier fir déi verstuerwe Sans-Abris (9.2.24)