Generalversammlung vum Comité vun de Forainen (6.2.24)