"E virbildleche Projet", esou den Ausseminister Jean Asselborn op der Informatiounsversammlung fir Bierger a Biergerinnen zum neie Flüchtlingsheem.
Update: 29.03.2021