5 Ekippen hunn um CanSat-Concours vun ESERO-Lëtzebuerg deelgeholl. Unhand vu Rakéite goufen hir Mini-Satellitte ronn 1 Kilometer an d‘Luucht geschoss.
Update: 26.05.2021