Primo-arrivanten am Fondamentalsalter, déi kee Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch schwätzen, ginn et also nach haut
Update: 25.10.2021