Päerdshow vum Jean-François Pignon am Stall am Räm's Haff (12.9.22)