Bettel a Fayot bei Aweiung vum Produktiounssite Artec 3D (31.01.2023)