Dammen-Nations-League: Lëtzebuerg - Litauen 1:1 (5.12.23)