Chrëschtbeemercher vun den RTL-Lieser 2023 (9.12.23)