De Lambert Schlechter ass sonner Zweiwel een vun deene ganz grousse Auteuren aus der Lëtzebuerger Literaturzeen. Am Abrëll  dëst Joer war hien awer aus engem anere Grond an der Aktualitéit: De Brand vu sengem Haus a senger eenzegaarteger Bibliothéik. Trotz der Katastrof huet de Lambert Schlechter sech net decouragéiere gelooss, an och seng Kreativitéit ass ongebrach. Dee Gedichtband den D’Bea Kneip Iech elo virstellt ass wuel nach virum Brand entstanen, mä et wäert ganz sécher net dee läschte sinn…

„La théorie de l’univers“ vum Lambert Schlechter ass an en Editions Phi erauskomm.