Vum 1. Januar un iwwerhëlt Si de Poste vun der Sandra Bertholet, déi no 8 Joer op deem Poste gekënnegt huet.

Personell Ännerunge ginn et beim ORT-Mëllerdall, wou d'Directrice Sandra Bertholet no 8 Joer op deem Poste gekënnegt huet. Vum 1. Januar u wäert den Tourismusverband vun der Regioun Mëllerdall vun enger weiderer Fra geleet ginn. D'Linda Salentin, déi ewell zanter 9 Joer beim ORT Mëllerdall ass an ënner anerem och de Mëllerdall-Trail mat-initiéiert huet, wäert an Zukunft d'Directrice vum Tourismusverband sinn.

Ewell virun engem hallwe Joer hat et eng personell Nei-Orientéierung un der Spëtzt vum ORT-Mëllerdall ginn, wéi de Christophe Origer neie Präsident ginn ass.

De Fokus louch déi lescht Méint bei enger finanzieller Nei-Orientéierung vum ORT an dem Spueren, sou wäerten d'nächst Joer beim ORT Mëllerdall een Drëttel vun de Personalkäschten agespuert ginn.