De Mobilitéitsministere an den Educatiounsministère hu sech zesummegedoen an e Workshop zum Thema Multimobilitéit ausgeschafft.

Workshop zum Thema Multimobilitéit/Reportage Sascha Georges

Een Drëttel vun de Schoulweeër zu Lëtzebuerg gi mam Auto gemaach, fir dat z'änneren gëtt et elo e  Workshop zum Thema Multimobilitéit. Domat sollen d'Schüler vum Cycle 4 aus dem Fondamental déi verschidden Transportméiglechkeeten an hir Virdeeler kenneléieren, iert si an de Lycée kommen, wou se méi laang Weeër fir an d'Schoul hunn. Et geet drëm, datt d'Kanner kucken, wéi een Transportmëttel engersäits am effikassten, awer anerersäits och am ëmweltfrëndlechsten ass, seet d'Coordinatrice vum Projet Juliette Büchler.

"Dat leeft dann esou of, datt mir mat iPaden an d'Klass kommen. Mir sinn do equipéiert mat 13 iPaden. An d'Kanner schaffen dann do selwer dee Programm aus. Dat heescht, dat ass e Workshop, wou si musse schaffen, wou si sech musse Gedanke maachen iwwert d'Multimobilitéit, wou si solle kucken, wéi kann ech mech fortbeweegen, elo wou ech an der Primärschoul sinn, awer och wann ech an de Lycée kommen, well et ass de Cycle 4, mir bereeden d'Kanner do och op de Lycée vir. Et geet eben drëms, datt si dat ausschaffen, dass si sech Gedanke maachen, unhand vun engem Film. Mir hunn och e Spill entworf, wou si da kënnen op eng ganz spilleresch Aart a Weis eis Mobilitéitsapp kenneléieren."

D'Enseignanten aus dem Cycle 4 kënnen d'Workshoppe fir hir Schüler buchen. Eng 15 Klasse goufe schonn ugemellt, déi éischt sinn no der Fuesvakanz. Fir d’Workshoppe kommen forméiert Animateuren an d’Klass. Geschafft gëtt mat iPads, engem spezielle Film an enger App.

De Workshop hëlleft och wichteg Date sammelen, wéi den Mobilitéitsminister Fraçois Bausch ënnersträicht:

"Et kann een esou méi geneet d’Bild kréien, wéi d’Mobilitéitsverhale vun de Kanner ass. An dat wäerte mer erafléisse loossen an ons Gesamtstrategie."

Iwwert d’Kanner en allgemengen Mentalitéitswiessel a Saache Mobilitéit areechen. Da ass dat grousst Zil.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Présentation du nouveau workshop sur l'éducation à la multimobilité pour les élèves du cycle 4 de l'école fondamentale (04.01.2022)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Administration des transports publics

François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, avec l'Administration des transports publics, ont présenté en date du 4 janvier 2022, le nouveau workshop sur l'éducation à la multimobilité pour les élèves du cycle 4 de l'école fondamentale.

À partir du mois de janvier 2022, l'Administration des transports publics, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, organise un workshop sur l'éducation à la multimobilité, destiné aux enseignants et aux classes du cycle 4.

Ce workshop interactif s'adresse aux élèves du cycle 4 de l'école fondamentale qui fréquenteront bientôt l'enseignement secondaire. Comme la plupart du temps, le lycée ne se situe pas à distance de marche, les élèves sont obligés de recourir aux moyens de transport. Afin de leur faire comprendre l'importance du transport public et de la mobilité autonome, les participants à ce workshop innovant et digital apprendront à connaître la multimobilité de manière pédagogique, dynamique, engageante. Ils prendront ainsi conscience de l'importance de la protection de l'environnement et de leur santé.

Au cours de ce workshop d'une durée de deux heures de cours consécutives, un animateur formé accompagne les élèves et suit avec eux les différentes activités. L'accent est mis sur l'interactivité par un iPad mis à la disposition des participants, sur lequel un film spécialement produit pour le workshop est projeté et montre deux protagonistes, Sarah et Max qui découvrent et exercent de leur propre chef les possibilités de la multimobilité. Le Wi-Fi à l'école n'est pas une condition sine qua non, car les iPad sont équipés de cartes SIM 4G. Les participants passent ensuite par un jeu de mobilité interactif, qui se termine par un travail de groupe.