Nodeems laang dru geschafft gouf, huet vun dësem Weekend un och um Iechternacher Séi eng Plaz, wou ee kann an d'Waasser.