Den Léon Nickels huet eis eng Foto vun engem Beievollek geschéckt, dat sech wuel ganz wuel op engem Beemche spiert.