Well d'Garnecher Musek scho laang den Télévie ënnerstëtzt duerch d'Quête um järleche Gala Concert, war et selbstverständlech fir op de Concerten, déi am Kader vun den 100 Joer Feierlechkeeten organiséiert goufen, eng Quête fir den Télévie ze maachen.

Sou konnte Vertrieder vum 100 Joer Comité a Comité Garnecher Musek den 8. Februar 2020 an der Philharmonie e Chèque vun 2.000 Euro un d'Diane Wunsch vum Télévie iwwerreechen. Dëst war den Erléis vun de Quêten um Concert vun der Brass Band Esch, 100 Joer Concert Garnecher Musek a Concert vun der Militärmusek 2019.