Vrun 10 Joer, wéi eisen RTL.LU nach an de Kannerschéngelcher war, huet de Luc Marteling mech gefrot, ob et mir eppes giff soen, eng regelméisseg Rubrik ‚bei him‘ ze maachen. Dee feinen, intelligenten a ‚kreative‘ Journalist hat ech ewell op senger fréierer Plaz  kennen a respektéiere geléiert. Ouni Leit ewéi hien wier déi Internetzeitung net esou flott oopgebaut ginn, wéi mir se haut kennen. RTL.LU huet sech hir fest Plaz an eiser klenger Pressewelt geschaf a verdéngt. D’Konkurrenz mat anere kann nëmmen e Virdeel sinn/ginn.

Et ass natierlech eng Éier, datt op RTL.LU nach all meng Artikelcher gespäichert ze fanne sinn, déi ech zënter all deene Joer hei ‚verbrach‘ hunn. Definitiv versuergt sinn se och alleguer um ‚Site‘ vun eiser Actioun-Lëtzebuergesch. Eng apaart Freed huet de Frënd Willy Allamano mir gemaach, wéi hien offréiert huet, all déi schrëftlech Emissiéinercher erauszecopéieren… a mir se als Bicher vun all Kéier 100 Stéck ze schenken; doraus ass eng ferm Frëndschaft mat deem dichtege fréiere Beamte vun der Escher Gemeng entstan… op déi ech ganz déck Stécker halen!

Woufir dann elo déi zimlech melancholesch Wierder? Mä mat dëser Nummer 500 hei an der Sproochrubrik vun RTL.LU giff ech bei RTL.LU wëlle meng Pensiéinchen huelen. Dat wëllt net heeschen, datt ech d’Frëndschaft mat der Equipe vun der I-Zeitung giff kënnegen, an net och giff meng sympathesch Relatioun mat hirem Chef Luc M. bäibehalen, dee jo elo op enger ganz wichteger Plaz beim Staat d’Suerg fir eis Sprooch op de Bockel hëlt. Ech sinn iwwerzeegt, datt den Här Marteling dat mat all sengem liewegen Talent dat Allerbescht vun eiser Heemechtssprooch wäert maachen; mir wäerten äis nach weider iwwer den CPLL begéinen‘, de ‚Conseil pour la Langue Luxembourgeoise‘.

Natierlech bleift äre Schreiwert bei der KLACK fir eis Sprooch aktiv, deer hir Nummer 250 jo d’lescht och an der geschriwwener Press war; si ass – a 25 Joer! – zesoen  eng Zort Institutioun fir d’Lëtzebuergescht ginn. Et ass kloer, datt an de 500 ‚Sonndesartikelen‘ hei‚oder an 250 KLACKEN nach laang net jidderengem ëmmer alles ‚gepasst‘ huet – och e ‚Fiederfoxer‘ ass nëmmen e Mënsch – ower ech geng mengen, et wier bis elo munnech eng Iddi ‚gerockt‘, also gerëselt ginn, fir datt vill Lieser sech hir Äppelcher a Birercher konnten an deem ‚Sproochbongert‘ rafen.

Dir huet ewell laang gemierkt, datt et mir – nieft menge Bichelcher an Iwwersetzungen – bei menge sëlleche Schreiwereien net onbedéngt ëm ‚Literatur‘ oder sougenannt Sproochwëssenschaft gaang ass, mä: ëm d’Grond-Uleies vun engem beruffsméissege Pädagog, deem appaart muss dru leien,  Intresse fir d’Saach souzesoen ‚erauszestëppelen‘, firn et ‚schoulmeeschteren‘ ze soen… dat ‚Gekëddels‘ huet an de leschten Dose Joeren hatteweis Lieweges fir eis Sprooch bruecht. Dat wëllt mengerwärreg net heeschen, datt een déi genësseg Explikatiounsaarbecht vum Kolleg Alain Atten, déi flott Rätselaarbecht vum Jérôme Lulling oder déi grouss Schreifweisleeschtung vum Frënd Josy Braun net och flott ka fannen. Wien hei mengt, dat wier eng Fro vu ‚Konkurrenz‘, deen ass ganz einfach laanscht den Dill!

Eng ganz einfach a riichteraus Fro: Wou wiere mir haut mam Lëtzebuergeschen drun, wann et keng Actioun-Lëtzebuergesch mat hire ‚Sprooch-Rocker‘ gi wier. Probéiert emol, iech dat ganz éierlech virzestellen. An: Ech wäert mech nach dacks iwwer d’Sprooch an allgemeng ‚Saachen‘ a Lieserbréiwer a Commentairen hei um RTL.LU melden…ower ni als anonyme Feigling!

2 500 Radiosemissiounen, 500x RTL.LU, 250 KLACKEN, Honnerte vun Artikelcher an Heftercher…dat huet mussen en ‚Impakt‘ fir eis Sprooch ginn, e Goldstéck vun eiser Identitéit an… mat allem Respekt fir eis eemoleg ‚multilingual/poliglott‘ Sproochsituatioun . D’Presenz op RTL.LU bleift en zerguttst Stéck dovun. Merci fir d’Geleeënheet an d’Frëndschaft!