En 180 Kilo schwéieren a 4 Meter laange Stachelrochen hat de Wee an d'Netz fonnt. Nodeems e gewien a gemooss gouf, gouf en nees an de Floss gelooss.