All Mënsch zu Lëtzebuerg soll Accès op gesondheetlech Soinen hunn, egal a wéi enger Situatioun en ass.

Zil vun deem neie System wier et, déi administrativ Demarchen esou kleng wéi méiglech ze maachen, esou de Sozialminister Romain Schneider, fir déi Leit opzefänken, déi den Ament nach duerch d'Netz falen. "Et sinn all déi Leit, déi hei um Lëtzebuerger Territoire sinn an déi keng Source de revenue hunn, respektiv déi net vun engem Soutien kënne profitéieren, wéi zum Beispill vun engem Office social oder iergendenger anerer Entité publique, déi also kee Revenue hunn, fir sech esou eng Affiliatioun kënnen ze leeschten oder ze organiséieren, respektiv och do eng Rei Konditiounen dann eben net erfëllen, fir dat kënnen ze maachen."

Et fonctionéiert iwwert de Mechanismus vum fräiwëllegen Aschreiwen an d'Gesondheetskeess. Dofir mussen d'Leit 3 Méint am Land sinn, si brauche sech awer net méi an de Persouneregëster anzeschreiwen. Et wéilt een aktiv op déi vulnerabel Leit duergoen, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

"An deem Sënn, konkret wäert dat hei oflafen iwwert de Wee vu Konventiounen, déi mer haut schonn hunn, déi elo wäerte verstäerkt ginn, och fir d'Joer 2022, dat ass engersäits Médecins du monde, mat deene mer och hei schonn zesummeschaffen, déi wäerten zousätzlech Ressource kréien, d'Jugend- an Drogenhëllef, d'Stëmm vun der Strooss an de CNDS, de Centre national de défense sociale."

Et géing een dovunner ausgoen, datt eng 1.000 Persounen hei betraff sinn, fir 2022 ass e Budget vun 1,5 Milliounen Euro virgesinn, fir hir Sozialversécherung en charge ze huelen.

De System baséiert op d'Recommandatioune vun der Weltgesondheetsorganisatioun a vum Ronnen Dësch, dee verschidden Acteure regroupéiert, déi sech fir d'Integratioun asetzen, organiséiert ënnert anerem vum Serge Kollwelter.

"Wa mer de Leit Zougang ginn zur Gesondheet, dat gëtt d'Gesellschaft méi bëlleg à la longue, wéi wann d'Leit béis gesondheetlech Problemer kréien, déi mer awer mussen en charge huelen, also vun dohier ass dat och um Niveau vun der Preventioun e wichtege Schratt."

En nächste wichtege Schratt wier et un der sproochlecher Kommunikatioun tëschent Gesondheetspersonal a Patienten ze schaffen, fir ze garantéieren, datt jidderee säin Dokter versteet.

Schreiwes vun der Regierung

Communiqué : Présentation de la couverture universelle des soins de santé (27.10.2021)

Présentation de la couverture universelle des soins de santé (27.10.2021)
Communiqué par : ministère de la Sécurité sociale / ministère de la Santé

Le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et la ministre de la Santé, ministre déléguée à la Sécurité sociale, Paulette Lenert, ont présenté, en présence de Serge Kollwelter, représentant du Ronnen Dësch, le projet « Couverture universelle des soins de santé ».

Prévu à l'accord de coalition 2018-2023, la Couverture universelle des soins de santé permettra d'offrir à toute personne vulnérable étant habituellement sur le territoire du Grand-Duché, mais qui n'est pas affiliée obligatoirement ou n'a pas les moyens de s'affilier volontairement et ne peux pas bénéficier du soutien d'un office social, l'accès aux soins de santé moyennant une affiliation à l'assurance maladie.

Les cotisations pour l'affiliation volontaire à l'assurance maladie seront à charge du budget de l'État, tout comme l'éventuelle participation personnelle qui ne peut pas être payée par la personne vulnérable faute de moyens financiers suffisants.

Ainsi, les personnes vulnérables sans moyens financiers et qui ne peuvent bénéficier d'un soutien financier, pourront avoir accès aux prestations en matière d'assurance maladie prévues au niveau du Code de la sécurité sociale.

La Couverture universelle des soins de santé s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies (Agenda 2030) et plus précisément l'ODD 3.8 qui prévoit de « Faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d'un coût abordable. »

En outre, le Ronnen Dësch avait fait des propositions pour mettre en place une Gesondheetshëllef pour toute personne vulnérable qui n'a pas autrement accès à une couverture d'assurance maladie.

« Pour mettre en œuvre ce projet, une étroite coopération avec les associations qui œuvrent quotidiennement de manière engagée avec les personnes vulnérables, est un élément clé. Les associations conventionnées avec le ministère de la Santé recevront ainsi les moyens humains et financiers nécessaires pour que les personnes vulnérables puissent bénéficier de cette mesure. Il s'agit de se rendre auprès des personnes et non l'inverse. » a précisé Paulette Lenert.

« L'objectif du projet est d'offrir à toute personne un accès à des soins de santé de qualité. Nous avons un des systèmes de sécurité sociale les plus complets au monde et nous devons tout mettre en œuvre pour offrir à toute personne vulnérable qui se trouve habituellement sur notre territoire un accès à une couverture universelle des soins de santé. Les maillons de notre système seront ainsi plus étroits ce qui permettra d'avoir un système encore plus inclusif. » a souligné Romain Schneider.