Dir kënnt Trauerwee asbl och mat engem Don ënnerstëtzen

Wann eng Persoun an enger Famill stierft, geréit déi a groussen Desequiliber, an et ass eng immens Erausfuerderung fir den Alldag ze meeschteren.

Trauerwee ass do fir Kanner Jugendlecher a Famillje beim Verloscht vun enger nostoender Persoun ze begleeden. Mir sinn op Aenhéicht mat de Kanner a bidde Kannertrauergruppen, Eenzelgespréicher wéi och Therapien un. Berodung a Supervisioun an de Schoulen a Maisons relaisen, Crèchen oder Foyer. Formatiounen hält den Trauerwee an hire Raimlechkeeten zu Téiteng an zu Béiwen of fir esou de Professionellen an Interesséierten eng Sécherheet ze ginn am Ëmgang mat trauernde Kanner a Jugendlechen.

'Hei kenne mer laachen an och kräischen an iwwert de Verstuerwene schwätzen' dat ass eng Ausso vum Zoé wat 11 Joer huet.

Méi Info op trauerwee.lu

EGR Trauerwee