Mell dech elo

E gudde Rot mat ALA

Du schaffs an engem Fleege Beruff oder hues eng Ausbildung am erzéieresche Beräich.
Du wëlls Mënschen mat enger Demenz begleeden a sichs eng néi Erausfuerderung.
Du wëlls Deel vun engem innovativen multidisziplinären Team sinn.
Ala, Lëtzebuerger Alzheimer Vereenegung, de Spezialist fir professionell Hëllef a Begleedung am Beräich vun der Demenz
sicht motivéiert Mataarbechter a sengen verschidden Strukturen.
Bass de interesséiert, dann informéier dech op alzheimer.lu

12/09/2022 EGR ALA