De Leader ass an der Gestion locative an am residenzielle Beräich zu Lëtzebuerg

Wousst der schonn ?

- dass d’RIS zanter 35 Joer an der Gestion immobilière aktiv ass?

Wousst der schonn RIS 19.9.2023

- dass RIS hei zu Lëtzebuerg de Leader ass an der Gestion locative an am residenzielle Beräich mat iwwer 1100 Bienen an der Gestioun?

Wousst der schonn RIS 20.9.2023

- dass RIS hire Clienten an der Gestion locative vun den Immobilien eng Garantie de loyer proposéiert?

Wousst der schonn RIS 21.9.2023

- dass RIS aktiv ass am Syndic de propriété an an der Gestion locative mat der garantie de loyer, an dat zu super Konditiounen?

Wousst der schonn RIS 22.9.2023

Méi Informatioune kritt Dir des Woch op RTL Radio Lëtzebuerg an op ris.lu