Am Gemengerot vun der Stad Esch war e Freideg och ze héieren, datt een e positiven Avis, fir d’Gebai ënner Denkmalschutz ze stellen, wëllt ofginn.

Am Gemengerot vun Esch gouf e Freideg annoncéiert, dass d’Stad Esch de féiere Kino Ariston elo awer wäert kafen.

Aus dem Gebai nieft der Brill-Plaz soll jo e Kanner- a Jugendtheater entstoen.

Et wéilt een och e positiven Avis ofginn, fir d’Gebai ënner Denkmalschutz ze stellen, zitéiert d’Tageblatt de Buergermeeschter Goerges Mischo.

De Kulturministère an déi national Denkmalschutz-Kommissioun géifen an deem Sënn och d’Halschent vun de Käschte bäisteieren, also ëmmerhin 2 bis 3 Milliounen Euro.