An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg gouf et zu Beggen eng Pann un der gréisster Kläranlag vum Land.

Zu Beggen an der Kläranlag war e Schiber opgaangen. Wärend Stonnen ass doduerch onkontrolléiert de Schmorri an d'Uelzecht gelaf, sou d'Stater Schäffen Simone Beissel, Responsabel fir Ofwaasser a Kläranlagen, am RTL-Interview.

© Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

Den Impakt op d'Ëmwelt ass net z'iwwersinn. Eng Ekipp vum Waasserwirtschaftsamt war e Samschdeg den Owend um 17 Auer nach op der Plaz, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen, sou den Direkter Jean-Paul Lickes. Um kuerz no 16 Auer goufen d'Autoritéiten iwwert de Virfall informéiert. Entdeckt goufen déi doudeg Fësch an der Uelzecht, op der Héicht vum Futtballterrain.

© Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

D'Waasser war hei och extrem dréif an et konnt ee säitens den Autoritéiten och e grave Manktem u Sauerstoff am Waasser feststellen. D'Police an de CGDIS konnte relativ séier d'Kläranlag vu Beggen als Quell vun der Pollutioun identifizéieren. De Grond heivir war en technesche Problem am System vun der Anlag , sou dass dat verknaschte Waasser ongefiltert an d'Uelzecht gelaf ass.

Géint 19 Auer 20 war de Problem geléist an de System ass nees normal gelaf. Vun offizieller Säit ass nach net gewosst, wéi uerg d'Verschmotzung genee ass a wéi laang d'verschmotzte Waasser effektiv an d'Uelzecht gelaf ass.

An enger éischter Reaktioun stellt de Buergermeeschter vu Walfer eng ganz Rei Froen. De François Sauber gouf och direkt e Samschdeg den Owend vun de lokale Pompjeeën informéiert. Um Sonndeg wëll hie wëssen, wat d'Ausmooss vun deem Ganzen ass a wéi séier de Schued un der Natur nees gutt ze maachen ass?

Déi Stater Gréng hunn dann och e Sonndeg den Owend spéit eng Question urgente zu dësem Virfall un de Stater Schäfferot gestallt an un d'Press weider geschéckt: Concerne : Question urgente au collège échevinal concernant la panne de la station d’épuration de Beggen, ses conséquences sur l’environnement et le plan d’action pour remédier aux dégâts

Madame la Bourgmestre,

Selon les informations diffusées aux médias, l’eau de l’Alzette a été contaminée suite à une panne à la station d’épuration de Beggen survenue la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre. 

En effet, les eaux usées provenant de la station d’épuration de Beggen se sont déversées sans contrôle dans l’Alzette, avec des impacts sévères sur l’environnement et la vie aquatique, provocant, entre autres, la mort de plusieurs centaines de poissons.

En application de l’article 9 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, je souhaite soumettre les questions suivantes au Collège échevinal :

- Quel a été le déroulement exact des faits?

- Est-ce que la cause du problème survenu à la station d’épuration de Beggen était une erreur technique ou humaine, ou les deux? 

- Pendant combien de temps les eaux usées se sont déversées sans contrôle dans l’Alzette? A quel moment exact est-ce que cette erreur a-t-elle été constatée? 

- Quelle était la réaction à cette panne et quel était le temps de réaction? Quel était le plan d’urgence et comment a-t-il été mis en place? 

- Quelle est la quantité d’eaux usées qui s’est déversée dans l’Alzette? Quel est l’impact pour l’environnement ? Quel est l’impact sur les écosystèmes ? Quel est l’impact sur la vie aquatique? 

- Quelles mesures vont être mises en place afin de remédier à cette contamination de l’eau de l’Alzette? Dans combien de temps ces mesures vont être efficaces? Quel est le coût estimé de ces mesures ?

- Est-ce que d’autres communes sont impactées par cette contamination ? Le cas échéant, comment est-ce que les communes vont coopérer afin de décontaminer l’eau et restaurer les écosystèmes ?

- Quelles sont les conséquences que le collège échevinal tire de ces évènements? 

- Est-ce que de telles pannes risquent de survenir à d’autres endroits? Quels sont les plans du collège échevinal pour y remédier?

En vous remerciant d’avance, veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, l’expression de mes sentiments respectueux,

Linda Gaasch
Conseillère communale déi gréng

© Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable