Am neie Projet sollen dann awer och d'Kultur an de Sport hir Plaz op der Place de l'étoile fannen.

En Dënschdeg de Moie gouf d'Konzept vum antëscht drëtte Projet, deen op der Place de l'étoile realiséiert soll ginn, an der Stater Gemeng virgestallt. Nach ass een an de Pläng an d'Bebauungspläng mussen nach ofgewaart ginn, huet et geheescht. Feststeet awer, datt de Logement mat minimum 600 Wunnengen dat wichtegst Element soll sinn.

"Zanter Joerzéngte gëtt d'Stäreplaz e Bild of, wat mer net wëllen. An Zukunft soll d'Plaz eng schéin Entrée vun der Stad ginn.", sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Dënschdeg de Moie bei der Presentatioun vum Konzept.

1994 an Ufank 2000 goufen et scho Propositiounen. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer ass awer optimistesch, datt dëse Projet, dee vu Felix Giorgetti a BC Partners entwéckelt gouf, an den nächste Jore Realitéit wäert ginn.

Der Stater Buergermeeschtesch no wier et eng Plus-Value, net just fir d'Stäreplaz selwer, mä och fir d'Quartiere ronderëm.

Lydie Polfer: "Et ass eng wonnerbar Ubannung un déi verschidde Quartiere wéi de Kierchbierg. Mä et ass och eng Plaz, wou d'Awunner vum Belair, Val St. Croix, Lampertsbierg, Rollengergronn an och Zentrum vun der Stad d'Geleeënheet kréien, op formidabel Manéier zesummenzekommen."

Et kéim een elo virun, well d'Terrainen antëscht an der Hand vu just nach engem Proprietär sinn. Virun Enn 2022 wäerten d'Baggeren awer net rullen.

Lydie Polfer: "Elo gëtt um PAP geschafft, dee muss vum Gemengerot ugeholl ginn. Dat kéint Enn d'nächst Joer sinn. Da kënne Leit reklaméieren. Bei engem Recours geet meeschtens deen, deen Onrecht kritt, an Appell. Dat sinn also Etappen, duerch déi mer nach duerch mussen. An dono dierft dem Projet dann awer näischt méi am Wee stoen."

Amenagement Stäreplaz / Rep. Claudia Kollwelter

Trafic op der Areler Strooss entlaaschten

Punkto Mobilitéit wäerten et gréisser Changementer ginn. Fir d'Areler Strooss ze entlaaschten, gëtt dës zum Deel verluecht, parallel zu der aktueller Route d'Arlon. Domat sollen den Tram, de Vëlo an d'Foussgänger Prioritéit kréien.

François Bausch: "Wann de ganzen ëffentlechen Transport, d'mobilité douce, esou organiséiert ass, wéi dat hei gewise gouf, mat engem Pôle d'échange zu Stroossen, da wäert dat den Individualverkéier verlageren op den ëffentlechen Transport. An eleng dat hëlleft eis, fir de Stad-Verkéier berouegt ze kréien, de Verkéier erauszekréien an eng besser Liewensqualitéit ze kréien. An et ass e Virdeel fir déi Leit, déi an d'Stad schaffen oder akafe kommen."

De Mobilitéitsminister François Bausch schwätzt vun engem grousse Sprong mat Bléck op d'Qualitéit.

François Bausch: "Well mir si vill besser organiséiert wéi haut. Et erlaabt eis d'Extensioun vum Tram Richtung Mamer ze maachen, Richtung Süd-Weste vun der Stad. Dat ass e wichtegen Extensiounsprojet vum Tram, deen och am Regierungsprogramm virgesinn ass, a wou ech wëlles hunn, de Gesetzesprojet bis Dezember 2022 finaliséiert ze hunn."

E Mix aus Wunnen, Akafen, Sport a Kultur

Ënnert der Strooss, déi also fir d'mobilté douce wäert reservéiert sinn, soll eng Busgare gebaut ginn. Net ënnerierdesch, mä awer duerch eng Zort Tunnel wäerten an der Parallelstrooss d'Autoen ëmgeleet ginn. Commercen, e Fitness an eng sougenannten "Foodhall" si geplangt. An e Kino mat 5 Säll. D'Fro do un d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, ob dat néideg ass, wann ee bedenkt, datt um Tracé vum Tram jo schonn 2 Kinoe stinn.

Lydie Polfer: "Dat do ass eng Plaz, wou vill Leit wunne kommen, an do ass et agreabel, sou no wéi méiglech all déi Servicer ze hunn. Dozou gehéiere Geschäfter, sportlech Aktivitéiten a kultureller. Mä dat do war net eng Demande vun eis. Et war eng Propositioun vum Promoteur, deen dat wëll realiséieren."

De komplette Projet gouf vun der Baufirma Giorgetti, zesumme mat BC Partners entwéckelt. Dem Marc Giorgetti no géif et e Besoin fir e Kino ginn.

Marc Giorgetti: "Dat ass op alle Fall Etüden no oder deene Leit, déi de Kino wëlle maachen, de Fall. Déi decidéieren dat jo, mir stellen hinne Raimlechkeeten zur Verfügung. E Kino ass e flott an attraktiivt Element, wat Leit unzitt."

Logementer wieren de Moment minimum 600 geplangt, dem Marc Giorgetti no kéint dee Chiffer awer souguer bis 1.000 eropgoen. Wat d'Präisser ugeet, wier et nach ze fréi, doriwwer ze schwätzen. De Projet misst elo mol developpéiert a gebaut ginn.

De Projet, deen op engem Site vun 3 Hektar entstoe soll, gëtt vun der Stad Lëtzebuerg, dem Staat an engem private Bauhär gedroen. Investisseur ass e Fong vun Abu Dhabi.

RTL

© Domingos Oliveira

Hei den offizielle Communiqué vun der VDL

« Place de l’Étoile »

Présentation du concept pour le développement urbain de la place de l’Étoile

Ce mardi 15 septembre 2020, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et Monsieur François Bausch, Vice-Premier Ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, ont présenté en présence de Monsieur Thibault Lauprêtre, managing director de BC Partners, et de Monsieur Marc Giorgetti, gérant de Felix Giorgetti Sàrl, le concept pour le développement urbain de la place de l’Étoile, site de quelque 3 ha situé à proximité immédiate du centre-ville.À l’occasion de cette conférence de presse, les développeurs du projet ont présenté d’un côté le concept urbanistique du projet, à savoir la création d’un quartier mixte avec logements, bureaux, commerces et services, et de l’autre côté un concept de mobilité qui prendra en compte les différents moyens de transport. Ce projet attrayant a pu voir le jour grâce à la mise à disposition de terrains de la part de l’État et de la Ville de Luxembourg, dans le cadre d’une excellente collaboration entre tous les acteurs.

« Place de l’Étoile » : un nouveau pôle de mobilité au cœur de la ville

Situé à l’intersection de la route d’Arlon, de la rue de Rollingergrund et du boulevard de la Foire, le site accueille actuellement un pôle d’échange desservi par les autobus municipaux, les autobus régionaux et la ligne de tramway qui joindra la place de la Gare vers la fin de l’année.

Avec la réalisation du nouveau projet « Place de l’Étoile », cette place gardera sa fonction de pôle d’échange et deviendra même un axe de circulation principal reliant les communes limitrophes de l’Ouest à la capitale grâce à une connexion améliorée aux transports en commun existants et par l’extension du réseau du tramway de la place de l’Étoile en direction de la commune de Strassen. Ce nouvel hub de mobilité visant à favoriser le développement des mobilités douces accueillera également plusieurs pistes cyclables, des stations du système de location vel’OH!, et des liaisons piétonnières vers les autres quartiers de la ville, notamment le Rollingergrund.

Afin de permettre l’intégration d’un shared space avec une gare routière souterraine pour les autobus régionaux, le tronçon de la route d’Arlon situé entre le boulevard de la Foire et la rue de Rollingergrund sera dévié par un tunnel depuis le boulevard de la Foire en direction du square de New York pour rejoindre à nouveau la route d’Arlon. Cette « nouvelle » route d’Arlon permettra d'orienter le trafic de manière ciblée permettant à chaque usager de la route de trouver sa place dans ce concept, mais surtout, elle laissera plus d'espace à l'individu en surface.

Un quartier mixte avec une offre diversifiée

L’amélioration des conditions de mobilité des usagers est une des lignes directrices indispensables du projet. Une autre ligne directrice principale, et première priorité du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, est la création de logements. Ainsi, sur les 102.745 m2 du projet, 48.395 m2, donc 47% de la surface totale, seront utilisés pour la construction de plus de 600 logements, dont des logements à coûts modérés. Ensuite, sur une surface de 8.365 m2 (8%) seront intégrés des commerces, un fitness, un foodhall avec terrasses et jardins intérieurs ainsi qu’un cinéma multiplex de 5 salles. Finalement, la surface prévue pour l’’installation de bureaux compte 45.985 m2, soit 45% de la surface totale.

Prochaine étape du projet

Ce concept servira de base pour l’introduction de la modification ponctuelle du plan d’aménagement général (PAG) et de l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier (PAP) à adopter par le Conseil communal de la Ville de Luxembourg. Il est prévu que ces procédures seront entamées lors du 1er trimestre 2021.