Et ass eng Diskussioun, wéi ee se just an enger Kantin oder engem Restaurant ka fannen a wou u sech kee wierklech Recht oder Onrecht huet.

An eiser Redaktioun hate mir rezent eng Diskussioun. Jo, wéi nennt een dann déi Bee vum Poulet, déi vill Leit esou gären iessen. Fir déi eng waren et kloer Poulets-Strempelen, anerer nennen et Poulets-Strëmpelen an nach anerer soe Strampelen dozou.  Do hu mir eis d'Fro gestallt: Wéi nennen d'RTL-User dëst Iessen?