Ganz symbolesch am Kader vun der Fête de la Musique gouf e Méindeg eng Allianz vun de professionelle Museksstrukturen zu Lëtzebuerg virgestallt.

Zur "Alliance luxembourgeoise des structures professionnelles de la musique a.s.b.l.", kuerz "L'Alliance Musicale", gehéiere 16 Grënnungsmemberen, vun der Philharmonie iwwer de Cape bis zur Sacem. Decidéiert gouf d'Grënnung schonn den 3. Juni wärend enger Assemblée générale constitutive.

Zil vun der Associatioun ass et, déi gemeinsam Interesse vun de professionelle Concertssäll an -organisateuren, vun de professionelle Chéier, Orchesteren a Museksensemblen zu Lëtzebuerg a Professioneller aus der lokaler Musekszeen op nationalem, europäeschem an internationalem Niveau zesummenzebréngen, ze vertrieden an ze verdeedegen, den Austausch an d'Zesummenaarbecht tëscht de professionelle Strukturen am Musekssecteur ze fërderen a sou weider, fir esou eng Dynamik vu professionellen Echange ze schafen an nei Iddien op de Wee ze bréngen.

Grënnungsmembere vun der Alliance Musicale:

-          A-Promotions, société à responsabilité limitée ;

-          Bluebird Music, association sans but lucratif ;

-          CAPE-Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, association sans but lucratif ;

-          Centre de Musiques Amplifiées, établissement public ;

-          De Gudde Wëllen / BLJ, société à responsabilité limitée ;

-          Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, établissement public ;

-          Fédération Luxembourgeoise des Auteurs et Compositeurs, association sans but lucratif ;

-          Foqus, société à responsabilité limitée ;

-          Institut Européen de Chant Choral (INECC) Luxembourg, association sans but lucratif ;

-          Konektis Entertainment, société à responsabilité limitée simplifiée ;

-          Mayfex, société à responsabilité limitée ;

-          Performers, société à responsabilité limitée simplifiée ;

-          Opderschmelz, Centre culturel régional Dudelange, service culturel de la Ville de Dudelange ;

-          SACEM Luxembourg, société civile ;

-          Trifolion Echternach, association sans but lucratif ;

-          United Instruments of Lucilin, association sans but lucratif.