Vun nächster Saison u wäert de Serge Karier de CHEV Dikrech als techneschen Direkter an Headcoach vun der Härenekipp ënnerstëtzen.

Iwwerdeems wäert de Bogomil Anachkov weiderhin als Spillertrainer optrieden. D'Zil vun den Dikrecher ass et, no zwee schwéiere Joren, nees méi wäit uewe matzespillen an d'Playoffs ze erreechen. Fir dëst Zil ze erreechen, soll d'Ekipp nach weider verstäerkt ginn. Mam Serge Karier wier een éischte Schratt an déi richteg Richtung gemaach ginn, genau wéi och mam Janis Freidenfelds, deen no 2 Joer beim VC Luerenzweiler, zeréck op Dikrech kënnt.

Offiziellt Schreiwes

Serge Karier wechselt zu Chev Diekirch Volleyball In der kommenden Spielsaison wechselt Serge Karier zu Chev Diekirch Volleyball. Er wird als technischer Direktor und Headcoach das Herrenteam des CHEV betreuen zusammen mit Bogomil Anachkov, der weiterhin als Spielertainer fungiert. Ziel wird es sein mit der Herrenmannschaft nach 2 schwierigeren Jahren wieder im oberen Tabellenbereich mitzumischen und sich für die Play-offs zu qualifizieren. Die Mannschaft soll noch weiter verstärkt werden um dieses Ziel zu erreichen. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat der CHEV, gemeinsam mit seinem neuen technischem Dirtektor, gemacht mit der Verpflichtung von Janis Freidenfelds, der nach 2 Jahren vom VC Lorentzweiler wieder zum CHEV zurückkehrt.

Serge Karier rejoint le Chev Diekirch Volleyball

Pour la saison prochaine Serge Karier rejoindra le club du Chev Diekirch Volleyball.
Il deviendra directeur technique et headcoach de l'équipe sénior masculine qu'il va gérer en étroite collaboration avec Bogomil Anachkov, lequel continuera d'occuper le poste d'entraîneur /joueur.
L'objectif sera de rejoindre à nouveau le premier carré du championnat ,après deux années difficiles, et de se qualifier pour les play offs.
Afin d'atteindre ces objectifs le comité avec le nouveau directeur technique à décidé de renforcer et d'élargir encore son cadre 2018-2019.
Un premier pas dans cette direction a déjà été effectué avec le transfert de Janis Freidenfels, lequel rejoindra à nouveau le CHEV au bout de deux années passées auprès du VC Lorentzweiler.