Wann een u Videospiller denkt, denke wuel vill Leit direkt un dëse Personnage. De Mario ass definitiv d'Markenzeeche an d'Flaggschëff vun Nintendo.

De Prinzip ass "Sudden Death", also eng falsch Äntwert an et muss ee vu vir ufänken! ;)